Pravidla používání webu

Vyzýváme všechny návštěvníky, aby se řádně seznámili s našimi pravidly!

Majitel a provozovatel

společnost JCP servis system, s r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno Veveří, IČ: 033 98 765
Je oprávněný, v souladu s českými právními předpisy, k jeho správě, úpravě a šíření.

Úvodní ustanovení

Pravidla používání webového rozhraní www.JCPservisSystem.cz - dále jen „web“, návštěvník webu - dále jen „uživatel“.

Web je určen pro uživatele se sídlem nebo bydlištěm v České republice, bez ohledu na skutečnost, že je nebo může být dostupný i pro jiné osoby.

Provozovatel v této souvislosti upozorňuje, že obsah webu není určen k užívání a nebo distribuci fyzickou nebo právnickou osobou s bydlištěm nebo sídlem v jiné zemi, která podléhá jiné jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozu, distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

Autorská práva a ochranné známky

Užívání webu a jeho částí jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších kopií je možné jen s písemným souhlasem společnosti JCP servis system, s r.o. a v těchto případech vždy musí být web www.JCPservisSystem.cz uveden jako zdroj.

Bez souhlasu provozovatele a uvedení zdroje je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na webu www.JCPservisSystem.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů, nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webu www.JCPservisSystem.cz.

Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti JCP servis system, s.r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webu.

Veškerý obsah webu slouží pouze pro informaci, byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah webu www.JCPservisSystem.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení zveřejněná na webu platí v okamžiku jejich zveřejnění.

Provozovatel nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení, analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu webu. Informace, služby, sdělení nebo reklamy na webu nemají povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany provozovatele.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah webu www.JCPservisSystem.cz povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Společnost JCP servis system, s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu webu.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá web www.JCPservisSystem.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za:

  • Správnost, úplnost a aktuálnost obsahu webu.
  • Pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na webu a není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami
  • Jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webu a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti.
  • Nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webu a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
  • Neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na webu.

Odkazy a propojení s dalšími weby

Společnost JCP servis system, s. r.o. neodpovídá za obsah webů které:

  • Jsou dostupné prostřednictvím webu, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
  • Umožňují připojení na web, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu webu jako uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna.

Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Elektronická komunikace

Při vzájemné komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Doporučujeme uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali takové údaje, na jejichž utajení mají zájem nebo je považují za důvěrné.

Cookies

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies, více info ZDE.

Ochrana osobních údajů

Chráníme je v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje. Záleží nám na tom, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní, více info ZDE.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, pravidla platí dnem jejich prvotního uveřejnění.
Vyhrazujeme si právo je kdykoli změnit.

Interní odkazy