Co je bezpečnost pracoviště plošiny

často používaná zkratka "MPBP"

Následkem špatné organizace práce a zanedbání kvalifikace obsluhy pracovních plošin vznikají těžké pracovní úrazy, často spojené i s velkou hmotnou škodou.

Proto obsluhou plošiny smí být pověřena pouze osoba se zvláštní odbornou způsobilostí - držitel platného Osvědčení a oprávnění k obsluze pracovní plošiny příslušné kategorie (průkazu), prokazatelně seznámený s riziky v místě práce a s pracovním systémem zaměstnavatele.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.