Lexikon - přidej výraz

Vysvětlíme vám slova a zkratky, na které můžete na tomto webu narazit.

Bezpečnost osob v okolí pracovní plošiny

Následkem špatné organizace práce a zanedbání kvalifikace obsluhy pracovních plošin vznikají těžké pracovní úrazy, často spojené i s velkou hmotnou škodou.

Proto obsluhou plošiny musí být pověřena pouze osoba se zvláštní odbornou způsobilostí - držitel platného Osvědčení a oprávnění k obsluze pracovní plošiny příslušné kategorie (průkazu).

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Bezpečnostní průmyslová přilba

Ochraný pracovní prostředek na ochranu lebky

Povinné vybavení asistence na zemi - ostrahy výškového pracoviště osádky pracovní plošiny, rizikový pro činnost v pracovním koši.

Více informací najdete v článcích:

Průmyslová přilba pro práce ve výškách

Povinné vybavení osádky pracovní plošiny, pracovního koše - přídavného zařízení jeřábu a vazačů břemen ve výškách nad 1,5 metru od úrovně terénu) - pohodlná, bezpečná a spolehlivá ochrana lebky v nepříznivých podmínkách, v okamžiku pádu, letu a následného zachycení těla zařízením protipádové ochrany.

Kategorizace pracovních plošin

Podle účelu použití a způsobu provedení konstrukce se pracovní plošiny dělí do kategorií, tříd, druhů, skupin a typů. To úzce souvisí s právními a ostatními požadavky na profesní kavalifikaci  perzonálu provozovatele plošin - odborná a zdravotní způsobilost obsluhy a údržby pracovních plošin. Podrobné informace najdete v článku kliknutím na odkaz: ⇓

Modifikace pracovní plošiny

Změny nebo doplňky originálu plošiny, které mají vliv na bezpečnost provozu, stabilitu, součinitele bezpečnosti a jmenovitou nosnost.

Národní soustava kvalifikací

Portál - Informační základna o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v České republice.

Prostřednictvím kvalifikačních a hodnoticích standardů jsou zde popsány nejenom úplné kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také kvalifikace profesní, které jsou částí určitého povolání: (kód 37-070-H) Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin..

Registr je projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Použivatel pracovního koše

Osoba vykonávající činnost v pracovním koši. Vždy musí být dbát pokynů obsluhovatele pracovní plošiny. Musí být:

 • Tělesně a duševně způsobilá - splňující požadavky pro práci ve výškách
 • Starší 18 let
 • Prokazatelně seznámena se zakázanými činnostmi na plošinách, s riziky práce ve výškách, způsobem nástupu / výstupu do pracovního koše, s podmínkami používání protipádové ochrany osob v pracovním koši a s povinností použití bezpečnostní přilby.
  Prakticky zacvičena s obsluhou vybavení pracovního koše (pokud je to potřeba).

Pověřená obsluha pracovní plošiny

Pracovní plošina

Revize pracovních plošin - obecně

Posouzení provozní a technické bezpečnosti pracovní plošiny uváděné do provozu nebo již provozované, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje:

 • Zda odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Technická dokumentace
 • Odborná způsobilost obsluhy

Revizní technik zdvihacích zařízení

Odborně způsobilá fyzická osoba oprávněná provádět revize a zkoušky vyhrazených | určených technických zařízení příslušné kategorie, která má pro tuto činnost  Osvědčení o odborné způsobilosti.

Na základě vykonání zkoušky u organizace příslušního státního dozoru získává osvědčení platné 5 let ode dne vydání.

Může to být zaměstnanec právnické osoby, případně fyzická osoba na základě objednávky / smlouvy a nebo vlastní zaměstnanec prokazatelně pověřený organizací vykonáváním revizí a zkoušek zvedacích plošin. 

Provádí:

 • Revize a zkoušky plošin, o provedených zkouškách vystavuje zápis.
 • Poradenskou činnost při zajišťování bezpečnosti provozu plošin a při výběru nových plošin
 • Školí, ověřuje znalosti a praktické dovednosti a vydává Doklady o odborné způsobilosti k obsluze pracovních plošin.

Systém bezpečné práce

Místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele - souhrn pravidel a technologické postupy pro zajištění provozu jeřábů a zdvihadel, zpracovaný pro specifické podmínky každého pracoviště, kde se provozují jeřáby.

Státní odborný dozor nad provozem pracovních plošin

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Státní úřad inspekce páce, oblastní inspektoráty práce, pověřené organizace:

 • Technický institut České republiky - TIČR
  §6 zákona č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů - vyhrazená technická zařízení.
 • Báňský úřad
  §6 (2) b vyhlášky č. 392/2003 Sb., v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění - určená zařízení.

Ministerstvo dopravy a drážní úřad
§ 47 zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění - určená technická zařízení - §1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění

Ministerstvo obrany České republiky
§5 vyhlášky č. 273/|1999 Sb. a souvisejících předpisů - určená zařízení zdvihací.

Státní úřad bezpečnosti práce

Orgán inspekce práce - řeší oblast bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek, zákona o zaměstnanosti. Základní informace v tištěné podobě jsou fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce - aktuálně.