PROHLÍDKY A ZKOUŠKY
určených technických zařízení elektrických

TERMÍNY prohlídek a zkoušek vychází z potřeb objednatele v pracovních i v nepracovních dnech po vzájemné dohodě. 🙂

Určené technické zařízení elektrické

JE LEPŠÍ BÝT PŘIPRAVEN, NEŽ ZASKOČEN.

Příčinou úrazů, škod a havárií bývá špatný technický stav strojů a zařízení. Legislativa nařizuje provozovatelům provádění periodických revizí, prohlídek a zkoušek až do konce životnosti. Prevence je lepší než riziko. Úspora na úkor bezpečnosti práce je krátkozraká a riskantní, HAZARD SE ŽIVOTY LIDÍ A S PENĚZI FIRMY !

  • Zařízení elektrická
    Trakční napájecí a spínací stanice, elektrické stanice vn, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů a zkušebny elektrických zařízení drah.

 Související právní předpisy :

  • 266/1994 Sb. - zákon o dráhách, v platném znění 
  • 100/1995 Sb. - Řád určených technických zařízení, v platném znění 
  • 101/1995 Sb. - Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění
  • 376/2006 Sb. - vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách